سرور های اختصاصی

Xeon E3-1230v2 3.3 GHz, 8Gb RAM, 1000Gb HDD 1 موجود است
Xeon E3-1230v2 3.3 GHz, 8Gb RAM, 2x1000Gb HDD 1 موجود است
2 x E5-2697 v2 2,7GHz 12Core, 128 GB RAM, 2 x 600 GB 10K SAS + 32 IPv4 additionally [SES]
2 x Xeon E5-2695v2 2.4GHz, 128GB RAM, 2 x 512Gb SSD

6 months minimal contract